ไหว้พระ ๙ วัดตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 5 วัน


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ไหว้พระ ๙ วัดตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 5 วัน

รหัสทัวร์ : ไหว้พระ ๙ วัดตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 5 วัน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 6 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 เริ่มต้น 29,900.- บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  วัดศรีทอง หรือ วัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นได้บรรพชาเป็นพระภิกษุ
 • 2
  วัดบูรพาราม วัดที่หลวงปู่มั่นท่านมาศึกษาวิปัสสนากับพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล
 • 3
  วัดศรีบุญเรือง หรือ“วัดบ้านคำบง” วัดที่หลวงปู่มั่นได้มาบรรพชาเป็นสามเณร
 • 4
  วัดภูหล่น สถานที่ที่หลวงปู่มั่นเริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่เสาร์เป็นที่แรก
 • 5
  วัดป่านาคนิมิตต์ วัดที่หลวงปู่มั่นเคยมาจำพรรษาปฏิบัติธรรม
 • 6
  วัดป่าวิสุทธิธรรม วัดแห่งนี้ท่านพระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ สร้างขึ้นให้หลวงปู่มั่นอยู่พำนักจำพรรษา
 • 7
  วัดป่าสุทธาวาส วัดที่หลวงปู่มั่นเลือกที่ละสังขารที่นี่เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2492
 • 8
  สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ที่มีความงดงามอัศจรรย์ไม่แพ้แกรนด์แคนยอนที่อื่นๆ
 • 9
  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด
 • 10
  โขงเจียม ชุมชนเล็กๆ น่ารักริมฝั่งโขง อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี
 • 11
  ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำโขง

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ทั่วไทย
ไหว้พระ ๙ วัดตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 5 วัน
อุบลราชธานี – มุกดาหาร – สกลนคร – นครพนม 5 วัน 4 คืน
โดยสายการแอร์เอเชีย (FD)

“ เส้นทางสายบุญ ตามรอยหลวงปู่มั่น พระบิดาพระกรรมฐานแห่งยุค ตำนานที่ถูกกล่าวขานไม่รู้จบ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ สามพันโบก ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ผาแต้ม สักการะพระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม ”

DAY1

สนามบินดอนเมือง – อุบลราชธานี - วัดศรีทอง - วัดบูรพาราม - โขงเจียม

 • 07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย (FD) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 08.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี  โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD3370
 • 09.50 น. เดินทางถึงสนามบินอุบลราชธานี
 • นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ V.I.P. ปรับอากาศ ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เกจิอาจารย์สายปฏิบัติที่ขึ้นชื่อแห่งแดนอีสาน
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีทอง หรือ วัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นได้บรรพชาเป็นพระภิกษุ และได้รับการขนานนามมคธว่า “ภูริทัตโต” ที่แปลว่า “ผู้ให้ปัญญา ผู้แจกจ่ายความฉลาด” วัดศรีทองมีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร กทม. เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคัม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจ.อุบลราชธานี ที่มีความงามสง่าเปี่ยมศรัทธา นอกจากนี้วัดศรีทองยังมีพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม ที่ภายในเก็บรวบรวมโบราณวัตถุน่าสนใจไว้มากมาก อาทิ พระพุทธรูปแกะจากไม้ ตู้เก็บพระไตรปิฎกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 ตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน บาตรและเชิงบาตรสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ฯลฯ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดบูรพาราม วัดนี้เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นท่านมาศึกษาวิปัสสนากับพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล วัดบูรพาราม มีสิ่งที่น่าสนใจให้เที่ยวชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สิม(โบสถ์) แบบทึบ หันหน้าสู่แม่น้ำมูล ก่อสร้างด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม ตัวฐานอาคารก่อด้วยอิฐถือปูน ผนังภายในเป็นไม้ระแนงฉาบดินเหนียวผสมน้ำ ฟาง และฉาบทับด้วยปูนขาว นอกจากนี้ก็ยังมีรูปหล่อของ 5 บูรพาจารย์คือ พระอาจารย์สีทา ชัยเสโน พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระญานวิศิษย์สิงห์ ขันตญาคโม และพระสิทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (สี ธัมมธโร) ให้ได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

 • นำท่านเดินทางสู่ โขงเจียม ชุมชนเล็กๆ น่ารักริมฝั่งโขง อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

KHONG CHIAM ORCHID RIVERSIDE RESORT / ทอแสง รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า

DAY2

โขงเจียม - ผาแต้ม - วัดศรีบุญเรือง – วัดภูหล่น – สามพันโบก - มุกดาหาร

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอำเภอโขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติ มากมายเช่นผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง ถ้ำปาฏิหารย์ ภูนาทาม ในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำกินใน บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ป่าภูผา น้อยคนนักที่จะเดินทางเข้าไปในป่า ดังกล่าว เนื่องจากมีความเชื่อว่าผาแต้ม เป็นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านี้มี ความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไป มักมีอันเป็นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผาแต้มมีชื่อเสยงโด่งดังเมื่อเมื่อคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชา มนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ได้มาทำการสำรวจและค้นพบ ภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้มจึงได้เสนอต่อ กองอุทยาน แห่งชาติ กรมป่าไม้ ขอให้จัดตั้งป่าภูผาในบริเวณผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศไทยและถือได้ว่า เป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ ประเทศลาวเป็นแนวเขต อุทยานแห่งชาติที่ยาวที่สุดทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ทางฝั่งประเทศลาวได้เป็นอย่างดี

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีบุญเรือง หรือ“วัดบ้านคำบง” เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นได้มาบรรพชาเป็นสามเณร ตรงข้ามกับวัดศรีบุญเรืองเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ บ้านคำบง เป็นบ้านเดิมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีบุญเรือง เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  เคยได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ ๒ ปี เป็นวัดเก่าแก่ อาจารย์ไขศรี ตันศิริและศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันปรับปรุงทำนุบำรุงวัดเรื่อยมา อาทิการปรับปรุงสภาพโบสถ์เดิมที่หลวงปู่เคยอุปสมบทให้อยู่ในสภาพที่ดี

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดภูหล่น เป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นเริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่เสาร์เป็นที่แรก ณ บริเวณภูหล่น อันเป็นที่ตั้งของวัดแห่งนี้ ภูหล่น เป็นภูเขาขนาดย่อม มีต้นไม้ปกคลุมสลับกับโขดหินน้อยใหญ่ มีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น ด้านบนมีลานหินกว้างมีถ้ำอยู่ 2 ถ้ำ ซึ่งพวกชาวบ้านช่วยขนหิน ดิน ขึ้นมาสร้างเป็นถ้ำเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและกันสัตว์ร้ายรบกวน ที่ภูหล่นมีถ้ำของหลวงปู่เสาร์ที่มีรอยเท้าเสือปรากฏอยู่ และถ้ำของหลวงปู่มั่นที่ท่านใช้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาธรรม และมีรูปหล่อองค์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น และพระพุทธรูปให้ได้กราบไหว้เสริมมงคล

 • นำท่านเดินทางสู่ สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ที่มีความงดงามอัศจรรย์ไม่แพ้แกรนด์แคนยอนที่อื่นๆ ในโลกเลยทีเดียว เป็นกลุ่มหินทรายแนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย ที่ทอดตัวยาวริมฝั่งโขงไทย และลาว กลุ่มหินเหล่านี้ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง เรียงตัวทอดยาวเป็นสันดอนขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่กว่า 10 ตารางกิโลเมตร  ความโดดเด่นของสามพันโบกคือหลุมเล็กใหญ่จำนวนมากมาย ที่เกิดจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ซึ่งแก่งหินสามพันโบกจะอยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากประมาณกลางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่งดงามแปลกตาให้เราได้ไปเที่ยวสัมผัส คำว่า หลุม หรือ แอ่ง ในภาษาลาวเรียกว่า โบก และจำนวนหลุมที่มีมากกว่า 3,000 แห่งนั้น จึงเป็นที่มาของชื่อ “สามพันโบก” นั่นเอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำโขง ที่หาดสลึง ซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังจุดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับสามพันโบก อาทิเช่น หาดหงส์ หาดทรายสุดกว้างใหญ่ริมแม่น้ำโขง ที่เกิดจากการพัดพาของลม นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินขึ้นไปเที่ยวชม รวมทั้งเล่นสไลเดอร์ได้อีกด้วย ปากบ้อง เป็นจุดที่เราจะเห็นว่าแม่น้ำโขงนั้นแคบที่สุดในช่วงที่น้ำลด มีหน้าผาหินขวางกั้นลำน้ำโขงสองฝั่งจนมีทางน้ำไหลผ่านเพียงแค่ประมาณ 56 เมตรเท่านั้น หินหัวพะเนียง จะเป็นเกาะหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขง มีรูปร่างแปลกตาคล้ายกับอุปกรณ์ประกอบคันไถ ซึ่งเกาะหินใหญ่นี้เองที่ทำให้แม่น้ำโขงแยกเป็นสองสาย หรือที่เรียกกันว่า “แก่งสองคอน” ผาหินศิลาเลข เป็นบริเวณหน้าผาหินสูงในลำน้ำโขง ที่มีการแกะสลักตัวเลข เพื่อบอกระดับน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งเริ่มโดยชาวฝรั่งเศสที่นำเรือขนส่งสินค้าเข้ามาค้าขายในแถบอินโดจีนในช่วงที่ฝรั่งเศสมีอำนาจในแถบนี้และ สามพันโบก เป็นจุดท่องเที่ยวที่จะได้หยุดแวะพักถ่ายรูปนานที่สุด ซึ่งสามารถตกลงกับคนขับเรือได้ว่าจะขึ้นฝั่งที่จุดนี้เลย หรือจะกลับไปขึ้นฝั่งที่หาดสลึง จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร

 • นำท่านเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร จังหวัดชายแดนภาคอีสานติดกับสปป.ลาวเพียงแม่น้ำโขงกั้นพรมแดน ด้วยทำเลพื้นที่ตั้งอยู่ปลายทางด้านตะวันออกที่สูงสุดของประเทศไทยและเป็นจุดกึ่งกลางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) ซึ่งเริ่มมาจากประเทศเวียดนาม ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ทำให้ได้ชื่อว่า ‘ประตูสู่อินโดจีน’

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

HOTEL DE LADDA หรือระดับเทียบเท่า

DAY3

มุกดาหาร - สกลนคร - วัดป่านาคนิมิตต์ – วัดป่าวิสุทธิธรรม - วัดป่าสุทธาวาส

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่จ.สกลนคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองหนองหารหลวง” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน นำท่านเดินทางสู่ วัดป่านาคนิมิตต์ ที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าบ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นเคยมาจำพรรษาปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระอาจารย์เนียมสหธรรมมิกของพระอาจารย์กง วัดป่านาคนิมิตต์ มีเรื่องเล่าขานตตามความเชื่อว่า ชาวบ้านที่นี่ต้องการจะสร้างกุฏิถวายแด่หลวงปู่มั่น แต่ไม่รู้จะสร้างบริเวณไหน ตกกลางคืนจึงมีพญานาคมาทำรอยเอาไว้ให้เหมือนขุดหลุมเสา หลวงปู่มั่นก็ชี้บอกให้ชุดหลุมเสาตามรอยที่พญานาคทำไว้โดยไม่ต้องวัดหลุมเสาเลย แล้วหลวงปู่มั่นก็บอกกับโยมว่าวัดแห่งนี้ให้เรียกว่า “วัดป่านาคนิมิตต์” ภายในวัดป่านาคนิมิตต์มีศาสนสถานสำคัญคือ กุฏิหลวงปู่มั่นที่สร้างด้วยไม้ดูเงียบสงบ ภายในประดิษฐานรูปหล่อเหมือนเท่าองค์จริง อัฐบริขาร และภาพอริยาบทต่างๆขององค์ท่าน

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าวิสุทธิธรรม หรือ วัดป่าบ้านโคก วัดแห่งนี้ท่านพระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ สร้างขึ้นให้หลวงปู่มั่นอยู่พำนักจำพรรษาภายในวัดมีกุฏิหลวงปู่มั่น มีศาลาโรงธรรมที่ท่านใช้เป็นที่อบรมสานุศิษย์ ภายในศาลามีหุ่นขี้ผึ้งเหมือนองค์จริง มีอัฐบริขารที่ท่านเคยใช้แสดงอยู่ และยังมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่อุ่น กัลยาณธัมโม ภายในประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริง อัฐิธาตุและอัฐบริขาร ให้ได้สักการะกัน

 • นำท่านเดินทางสู่ ร้านฟาร์มฮัก Farm Hug เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ฟาร์มแกะ  รวมกันอยู่ในแห่งเดียวกัน  ภายในฟาร์มมีร้านโคขุนคุณทองขายเต๊กเนื้อโคขุนโพนยางคำ รวมถึงอาหารประเภทต่างๆ เป็น จุดแวะพักแวะเที่ยว ที่จะได้สัมผัสบรรยากาศสไตล์คาวบอยคันทรี  ร่มรื่นด้วยการจัดตกแต่งสวนสวย  แถมมีมุมถ่ายภาพชิคๆ หลากหลายมุม นอกจากนี้ยังมีส่วนฟาร์มแกะจะตั้งอยู่ข้างใน มีการจัดแต่งพื้นที่สไตล์คาวบอย มีรั้วขาวล้มรอบ รวมถึงพรอพตกแต่งต่างๆ ที่น่ารัก เก๋ไก๋ หลายจุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพชิคๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร วัดนี้มีความสำคัญกับหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นเลือกที่ละสังขารที่นี่เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2492 โดยเหตุที่หลวงปู่มั่นเลือกละสังขารที่นี่ก็เนื่องมาจาก กุศลจิตของท่าน เนื่องจากว่า หากท่านต้องมรณภาพที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือนาใน จะต้องมีงานศพของท่านที่นั้น และชาวบ้านก็ต้องฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมากเพื่อมาเลี้ยงพระและญาติโยมที่มางาน ดังนั้นด้วยเมตตาธรรมต่อบรรดาสรรพสัตว์ ท่านจึงให้นำร่างที่ใกล้มรณภาพ มาไว้ที่วัดป่าสุทธาวาสและจัดงานพระราชทานเพลิงศพท่าน ณ ที่นี่ ต่อมาได้สร้างพระอุโบสถครอบตรงที่ถวายเพลิงท่านไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวมา มาสักการะเป็นประจำ วัดป่าสุทธาวาส มีสถานที่ที่สำคัญคือ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในเป็นประดิษฐานรูปหล่อเหมือนองค์จริงหลวงปู่มั่น และมีประวัติของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ มีอัฐิธาตุ อัฐบริขารและสิ่งของต่างๆที่ท่านเคยใช้ประจำสมัยที่ยังมีชีวิต อีกทั้งยังมี “พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร” เป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุอัฐิธาตุอัฐบริขารหลวงปู่หลุย จันทสาโร ลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นภายหลังจากที่ท่านได้มรณภาพแล้วให้ประชาชนได้มากราบเคารพบูชา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
@SAKON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY4

สกลนคร - วัดป่าภูริทัตตถิราวาส - วัดป่ากลางโนนภู่ - พิพิธภัณฑ์บ้าน ป้าทุ้ม-ป้าไท้ - นครพนม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส หรือ วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  เป็นวัดที่หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร สร้างให้หลวงปู่มั่นจำพรรษา ตอนแรกให้ชื่อว่าวัดสันติวนาราม ต่อมาหลังจากหลวงปู่มั่น มรณภาพแล้ว พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโร) ได้เห็นถึงความสำคัญในสถานที่ที่หลวงปู่มั่นเคยพำนักจำพรรษาอยู่ถึง 5 ปีติดต่อกัน จึงดำริให้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เพื่อเชิดชูบูชาคุณให้สอดคล้องกับนามฉายาของท่านพระอาจารย์มั่น อันเป็นมงคลนามว่า วัดป่าภูริทัตตถิราวาส  
 • นำท่านชม มหาเจดีย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ รวบรวมเรื่องราวของท่าน ศาลาลายซึ่งที่ระเบียงรอบมหาเจดีย์จะมีรูปปั้นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นสายตรงจำนวน 63 องค์ให้กราบสักการะ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จมาทรงประกอบพิธียกฉัตรพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตบรรจุพระบรมสาริกธาตุและพระอัฐธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดภูทัตตถิราวาส (วัดป่าหนองผือนาใน) เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา189

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดป่ากลางโนนภู่ บ้านกุดก้อม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วัดอันเป็นที่ตั้งของศาลาไม้ที่ใช้เป็นที่พักขณะที่หลวงปู่มั่นอาพาธก่อนจะมรณภาพ ภายในศาลามีรูปหล่อหลวงปู่มั่น มีพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น แคร่ที่ใช้หามหลวงปู่มั่นมาจากวัดป่าบ้านหนองผือ กลด มุ้งกลด ที่นอน รวมทั้งสิ่งของที่ท่านเคยใช้เมื่อครั้งท่านอาพาธ และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภาพถ่ายต่างๆ ให้ได้ชมและศึกษาหาความรู้กัน

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองสกลนคร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้าน ป้าทุ้ม-ป้าไท้  เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรบ้านหนองแข้ บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ เป็นหนึ่งในบรรดา บ้านเรือนราษฎรหลายร้อยบ้านที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมโดยไม่มีกําหนดการล่วงหน้า และทรงเยี่ยมถึง ๓ ครั้ง โดยทรงถามไถ่ทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองของไทยและการทอผ้าไทย ทรงรับราษฎรบ้านหนองแข้เป็นสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อให้มีรายได้เสริมจากการทอผ้า รวมทั้งพระราชทานฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ ให้นางไท้ แสงวงศ์ ไว้เป็นต้นแบบอนุรักษ์ลวดลายโบราณ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และราษฎรบ้านหนองแข้ จึงร่วมกันจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ขึ้นเพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจและความทรงจําอันงดงาม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งความรู้เรื่องกระบวนการทอผ้า ตั้งแต่การเลี้ยงไหม ไปจนถึงการทอผ้าไหม ให้คงอยู่เป็นสมบัติของลูกหลานชาวบ้านหนองแข้สืบไป จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร

 • นำท่านเดินทางสู่ จ. นครพนม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
MEKONG HERITAGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY5

พระธาตุพนม – พญาศรีสัตตนาคราช - บ้านลุงโฮ - สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสักการะ พระธาตุพนม ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่ โบราณกาล สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าตั้งตระหง่าน อยู่ริมฝั่งโขง เป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยโหญ่ ตามตํานานอุรังคธาตุกล่าวถึง พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ได้นําพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและท้าวพญาผู้ครองนครทั้ง ๕ เป็นประธาน ในการสร้างที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนมในปัจจุบัน องค์พระธาตุพนมได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง จนเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ เวลา ๑๙.๓๙ น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งอิงค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุ และภัยพิบัติจากการเกิดฝนตกพายุพัดแรง ติดต่อกันหลายวัน ประชาชนได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่สร้างครอบฐานพระธาตุองค์เต็ม โดยรักษารูปแบบเต็ม ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น

 • นำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช  หน้าสำนักงานป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน พญาศรีสัตตนาคราช มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร ลำตัวเดียว   ซึ่งต่างร่ำลือว่า หากใครมาขอพรหรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราช อาจสัมฤทธิ์ผลเพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์  ทำให้บรรยากาศ บริเวณนี้คักคักไปด้วย ผู้คนแน่นขนัดจากทั่วสารทิศทุกวัน โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  สำหรับใครที่มาถึงนครพนมต้องไม่พลาดแวะมากราบไหว้ของพรองค์พญาศรีสัตตนาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคล

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อาคารหลังนี้คือ สถานที่สำคัญอีกแห่งที่ถือเป็นเกียรติประวัติของ จ.นครพนม เพราะเคยเป็นสถานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครพนม ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทอดพระเนตรงาน ประเพณีไหลเรือไฟเป็นครั้งแรกและประทับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2518   มีความสวยงามด้วยศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้าง จากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีน ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนครพนม ปรับปรุงให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวนครพนม

 • นำท่านชม บ้านลุงโฮ หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า บ้านท่านโฮจิมินห์  ตั้งอยู่ที่  หมู่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่ง อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการทำสงคราม เพื่อเตรียมการปฏิวัติสู้กับประเทศฝรั่งเศส

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนครพนม

อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการ Check in

 • 20.10 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD3395
 • 21.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน