ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY TROMSO & LOFOTEN NORTHERN LIGHTรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY TROMSO & LOFOTEN NORTHERN LIGHT

รหัสทัวร์ : NORWAY TROMSO & LOFOTEN (TG)
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 27 ก.ย. 62 - 5 ต.ค. 62 159,900 บาท
2 11 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 159,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่เกาะ LOFOTEN หมู่เกาะธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ ที่ได้ขึ้นว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของโลก
 • 2
  ชมหมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะ LOFOTEN
 • 3
  หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN
 • 4
  ชมเมือง TROMSO เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ พร้อมออกล่าแสงเหนือ !!!
 • 5
  ชม นาร์วิค (NARVIK) เมืองที่ รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย
 • 6
  ชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 7
  ชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 8
  นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
 • 9
  กิจกรรมจับปู Brown Crab Safari
 • 10
  ชม พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum)
 • 11
  ชม Magic Ice Bar บาร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำแข็ง
 • 12
  ช้อปปิ้งกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
เส้นทางพิเศษ ทัวร์นอร์เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน
TROMSO & LOFOTEN NORTHERN LIGHT 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
DAY2

ออสโล – ทรอมโซ - นั่งเคเบิ้ลคาร์ - มหาวิหารอาร์คติก

 • 00.20 น.  ออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
 • 06.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 11.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4416
 • 13.20 น.   เดินทางถึงสนามบินทรอมโซ นำท่านตรวจรับสัมภาระ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมืองทรอมโซ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ถือว่าเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดนแถบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว
 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืน ได้อย่างชัดเจน
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
SCANDIC ISHAVNET HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

ทรอมโซ – ล่องเรือชมฟยอร์ด - ชมเมือง – ล่าแสงเหนือ

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่าน ล่องเรือชมฟยอร์ดโดย RIB BOAT ลัดเลาะไปตามชายฝั่งฟยอร์ดของเมืองทรอมโซ ชม Sea Eagles หรือ เหยี่ยวทะเลที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาว เมื่อฝูงปลาเฮอร์ริ่ง (HERRING) ซึ่งเป็นอาหารของวาฬนานาชนิด มารวมตัวกันอยู่ที่ชายฝั่งของเมืองทรอมโซเป็นโอกาสเหมาะที่ท่านจะสามารถพบเห็น วาฬหลังค่อม (HUMPBACK WHALE)  ตามธรรมชาติ เริงร่าอยู่ในทะเล กำลังกินปลาตัวเล็กตัวน้อยเป็นอาหารบ้างก็ว่ายเล่นกับคลื่นลม บ้างก็ว่ายเล่นกับแสงเหนือ ให้ท่านได้ถ่ายรูป และชื่นชมกับบรรยากาศโดยรอบ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอาคารไม้สีแดง มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสำรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์กติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในเขตอาร์กติก ซึ่งได้แก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก และสิงโตทะเล จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
 SCANDIC ISHAVNET HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

**นำท่านเดินทางโดยการนั่งรถโค้ช เพื่อล่าแสงเหนือ ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

DAY4

ทรอมโซ – EXPRESS BOAT – ฮาร์สตัด – คาเบลวัก - เฮนนิ่งสวาร์ – EGGUM - เลกเนส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองทรอมโซ เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองฮาร์สตัด (HARSTAD)
 • 07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์สตัด (HARSTAD) โดยเรือด่วน EXPRESS BOAT
 • 10.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือเมืองฮาร์สตัด (HARSTAD)
 • นำท่านชมเมืองฮาร์สตัด โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเทศมณฑลทรุมส์ โดยมีใจกลางเมืองที่เล็กกะทัดรัดที่หันหน้าออกไปรับกับทะเลนอร์เวย์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) เป็นหมู่บ้านชุมชนชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสโววาร์ นำท่านชมหมู่บ้านน่ารักตามสไตล์นอร์เวย์แท้ๆ
 • แวะชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์  (HENNINGSVAER)เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากัน  มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ EGGUM
 • นำท่านชมป้อมปราการขนาดใหญ่และซากปรักหักพังตั้งแต่สมัยสงครามโลก ไม่เพียงแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอดีต แต่บริเวณนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หากขึ้นไปยังป้อมปราการเก่าจะสามารถมองเห็นวิวทะเลตัดกับท้องฟ้าและภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายสูงต่ำสลับกัน อิสระท่านเดินเล่น เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะโลโฟเทน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 SCANDIC LEKNES LOFOTEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

เลกเนส- หมู่บ้าน Å – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง - รีนน์ – นัสฟยอร์ด - Haukland beach – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เลกเนส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ
 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (REINE) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเตน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord)อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
 • นำท่านออกเดินทางสู่ Haukland beach เป็นหนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลโฟเทน หาดทรายสีขาวและน้ำทะเลสีฟ้าใสทำให้ฮอคแลนด์เป็นจุดหมายปลายทางฤดูร้อนที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ในฤดูหนาวชายหาดแห่งนี้มีความงดงามและเป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุดบน เกาะโลโฟเทน
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรือไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
SCANDIC LEKNES LOFOTEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

เลกเนส - สตัมซุนด์ - BROWN CRAB SAFARI - สโววาร์ - Magic Ice Bar - นาร์วิค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองสตัมซุนด์ (STAMSUND)เป็นเมืองหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆน่ารักบนเกาะโลโฟเทน
 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่กับ กิจกรรมการนั่งเรืออกไปจับปูยักษ์ (BROWN CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปู ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูและปรุงอาหารมื้อ พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปู แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม
 • นำเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม Magic Ice Bar โดยสิ่งของภายในนี้จัดทำขึ้นจากน้ำแข็ง และได้มีการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED เพื่อเพิ่มความงดงาม ท่านจะได้ชมสีสันผสมผสานกับเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ำแข็งแห่งนี้อย่างแท้จริง
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK)เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ที่ FJELLHEISRESTAURANTEN พร้อมชมวิวบรรยากาศมุมสูงของเมืองนาร์วิค

QUALITY HOTEL GRAND ROYAL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

นาร์วิค - อีฟเนส - ออสโล - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอีฟเนส
 • 10.40 น. ออกเดินสู่กรุงออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4083
 • 12.20 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ นำท่านชมท่าเรือ Aker Brygge เคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ปัจจุบันถูกปลุกให้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย มีบ้านเรือน และร้านค้ามากมาย เป็นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ นอกจากนี้ยังมีทั้งผับ โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสินค้า เป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมของออสโล
 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
THON OPERA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

ออสโล - สนามบิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 955
DAY9

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน