ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส (อัลซาล) ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส (อัลซาล) ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

รหัสทัวร์ : Magic Christmas Town & Benelux 10D7N (Christmas Market)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 29 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62 105,900 บาท
2 25 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 110,000 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ล่องเรือ Leideplein ชมความสวยงามของแสงสีคูคลองกรุงอัมสเตอร์ดัม 1 ปีมีครั้งเดียว
 • 2
  ชมหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้าน Unseen สุดสวยของเนเธอร์แลนด์
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Colmar สถานที่จัดตลาดคริสมาสที่สวยเป็นอันดับ 3 ของยุโรป
 • 4
  ชมเมือง Strasbourg สถานที่จัดตลาดคริสมาสที่สวยเป็นอันดับ 2 ของยุโรป
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Riquewihr หมู่บ้านสวย สถานที่จัดตลาดคริสต์มาสสวยระดับโลก
 • 6
  ชมเมืองสวยระดับโลก Bruges / Gent เมืองที่มีการตลาดคริสมาสสวยระดับโลก
 • 7
  ชมเมือง Dinant หนึ่งในเมืองเล็กๆที่สวยอันดับต้นๆของเบลเยี่ยม
 • 8
  ชมกรุง Brussels ติด 1 ใน 10 สถานที่จัดตลาดคริสมาสที่สวยที่สุด
 • 9
  ชมเมือง Colonge สถานที่จัดตลาดคริสมาสที่สวยอันดับต้นๆของยุโรป
 • 10
  ชมเมือง Heidelberg หนึ่งในเมืองที่โรแมนติคของยุโรป
 • 11
  ชมประเทศเล็กๆ Luxembourg สุดสวย
 • 12
  ชมเมือง The Hague/ Amsterdam / Frankfurt
 • 13
  ล่องเรือ ชมหมู่บ้านกีธูร์น

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ Christmas Market
ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส(อัลซาล) ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.40 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 920
DAY2

แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก - ชมเมือง

 • 05.55 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) (แฟรงก์เฟิร์ต)- ไฮเดลเบิร์ก ระยะทาง 80 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ) ตั้งอยู่ในรัฐ baden-Wurttemburg ทางใต้ของแฟรงค์เฟิร์ตเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามริมฝั่งแม่น้ำเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยู่บนเชิงเขา
 • เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งตั้งอยู่บนเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเริ่มก่อสร้างจากยุคโกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ารูเพรชท์ที่ 3 ปราสาทได้รับความาเสียหายในปี 1622 ซึ่งอยู่ในช่วงสงคราม30ปีและมาถูกเผาทำลายถึง 2ครึ่งในปี 1689และ 1693 ในสงครามกับฝรั่งเศส จึงเหลือตาซากปรักหักพัง และได้การยอมรับว่านี้คือซากปรักหักพังของปราสามที่สวยงามที่สุดในโลก
 • นำท่านชมเก็บ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความจุราว 222,000ลิตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส **เมือง สตราสบูร์ก ติด 1 ใน 3 เมืองที่สวยที่สุดของยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสมาร์ต 2017**   เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม la Petite France (ปารีสน้อย)
 •  นำท่านชมเขต  la Petite France ภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มีลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอิลล์ทั้งสี่ด้านและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des Moulins
 • นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก  อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง
 • อิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 22 พ.ย.  – 30 ธ.ค.2562 ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส Noel en Alsace  ที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และ สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป แม้ว่าบางเมืองจะจบงานเทศกาลตลาดคริสต์มาสแล้ว ท่านก็ยังจะสามารถเห็นความสวยงามของการประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนได้อยู่ในช่วงเวลานี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู หอยเอสคาโก้

HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

สตราสบูร์ก – ริคเวีย (ฝรั่งเศส) – กอลมาร์ - ลักซ์เซมเบิร์ก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) เป็นเมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส  และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย นำท่านเดินชมบ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สำหรับทำไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก นำท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกนั่งจิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจ

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 30 พ.ย.  – 22 ธ.ค. 2562 ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส Noel en Alsace  ที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และ สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป แม้ว่าบางเมืองจะจบงานเทศกาลตลาดคริสต์มาสแล้ว ท่านก็ยังจะสามารถเห็นความสวยงามของการประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนได้อยู่ในช่วงเวลานี้

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) เป็นเมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส(เมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10 เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก) ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ** เมือง กอลมาร์ ติด 1 ใน 3 เมืองที่สวยที่สุดในยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสต์มาส 2017 **ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอัลซาส และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบเทพีเสรีภาพ เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินชมในตัวเมือง ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทั่วโลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่ จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 22 พ.ย.  – 29 ธ.ค.2562 ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส Noel en Alsace  ที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และ สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

 • นำท่านเดินทางสู่ประเทศ ลักซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg) ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก มีพื้นที่เพียง 2,586 ตร.กม. เป็นประเทศเล็กๆ แต่ติดอันดับความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก และยังเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญๆของ EU อีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
DOUBLETREE BY HILTON LUXEMBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

ลักซ์เซมเบิร์ก – ดินงท์(เบลเยี่ยม) (Unseen) - บรัสเซลส์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมเมืองลักซ์เซมเบิร์กย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของ บ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้ง สินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางข้ามประเทศสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) (ทัวร์ไทยไปน้อยมาก)  เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านนั่ง CABLE CAR ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821 จากนั้นนำท่านกลับลงสุ่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรป และเป็น ที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร จากนั้น ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต จากนั้นชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ชอคโกแล๊ตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ

** เมือง บรัสเซลส์ ติด 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสมาร์ต 2017**  พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 30 พ.ย.  – 7 ม.ค.ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวย สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองพิเศษ ชิมหอยแมลงภู่อบไวน์
 
PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

บรัสเซลส์ – เกนต์ - บรูจน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม กรุงบรัสเซลส์ นครหลวงที่งดงามแห่งหนึ่งในยุโรป ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบกอธิค และนีโอกอธิค นำท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959
 • ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม
 • นำท่านสู่เมือง เกนต์ (Ghent) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม  นำท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบสถ์  St Bavo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานมาก โดยพื้นที่เดิมตรงนี้นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco)อีกด้วย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟที่น่ารักมากมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจน์ (Bruges / Brugge) (เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก) เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเฟลนเดอร์ ** เมือง บรูจน์ ติด 1 ใน 20 เมืองที่สวยที่สุดของยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสมาสต์ 2017**  เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมาย

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 24 พ.ย.  – 31 ธ.ค. 2562 ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวย สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 ARAGON  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

บรูจน์ - ล่องเรือชมเมือง บรูจน์ - เฮก - อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ** พิเศษ แถมฟรี!!! *** นำท่านนั่งเรือชมวิวเมืองบรูจน์  ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเมืองผ่านการนั่งเรือ ซึ่งเรือจะนำท่านลัดเลาะคลองต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก  (The Hague) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็น เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจาก กรุงอัมเตอร์ดัมและเมืองท่าเรือรอตเตอร์ดัม
 • ผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) อันโด่งดัง กับคนไทยในคดีเขาพระวิหาร
 • นำท่านสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองเศรษฐกิจและเมืองท่าสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
NOVOTEL HOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น (หมู่บ้านไร้ถนน) - อัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียรไนเพชร - จตุรัสดัมสแควร์ - พิเศษล่องเรือ Leideplein

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ทัวร์ไทยไปน้อยมาก) อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาวว่า เวนิส แห่งเนเธอร์แลนด์

พิเศษ!!! นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

 • นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย   นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม
 • นำท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเข้าสู่ จตุรัสดัมสแควร์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญและยังติดกับ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 15 พ.ย.  – 15 ม.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวย สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พิเศษ!!! หลังพระอาทิตย์ตกดิน นำท่านล่องเรือ Leidseplein เพื่อชม Amsterdam Light Festival Cruise   ให้ท่านได้ชมความสวยงามตามคูคลองที่มีการตกแต่งประดับไฟช่วงคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 20 มกราคม เท่านั้น  ห้ามพลาดสวยมาก

 NOVOTEL HOTEL AMSTERDAM CITY       หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

อัมสเตอร์ดัม - โวเลนดัม –ซานส์ สคันส์ - โคโลญจน์ (เยอรมัน)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรือบางครั้งมักถูกเรียกว่า “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี” (The Pearl Of The Zuiderzee) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประ เทศเนเธอร์แลนด์ เมืองโวเลนดัม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่า เรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก  นำท่านชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำ บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่านการค้ารอบๆโบสถ์

** เมือง โคโลญจน์ ติด 1 ใน 12 เมืองที่สวยที่สุดของยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสต์มาส 2017** 

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 26 พ.ย.  – 23 ธ.ค. 2562 ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส ที่สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป แม้ว่าบางเมืองจะจบงานเทศกาลตลาดคริสต์มาสแล้ว ท่านก็ยังจะสามารถเห็นความสวยงามของการประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนได้อยู่ในช่วงเวลานี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MARITIM HOTEL COLOGNE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

โคโลญจน์ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางเข้าสู่เมือง แฟรงก์เฟิร์ต เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน นำชมย่านโรเมอร์ จตุรัสเมืองที่เก่าแก่ของแฟรงก์เฟิร์ต ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและศิลปกรรมไว้อย่างดี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองเมืองช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง Rimowa,Samsonite, สินค้าแบรนด์เนมหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 25 พ.ย.  – 22 ธ.ค. 2562 ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส ที่สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป แม้ว่าบางเมืองจะจบงานเทศกาลตลาดคริสต์มาสแล้ว ท่านก็ยังจะสามารถเห็นความสวยงามของการประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนได้อยู่ในช่วงเวลานี้

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 20.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 13.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน